0903.608.602

Showing all 2 results

Là cảm biến được sử dụng để đo nhiệt độ, khi nhiệt độ thay đổi thì các cảm biến sẽ đưa ra một dạng tín hiệu, từ tín hiệu này các bộ đọc sẽ đọc được và quy ra nhiệt độ tương ứng.