banner

Giám sát hiệu quả sản xuất nhà máy

Giải pháp giám sát hiệu quả sản xuất nhà máy – OEE (Overall Equipment Efficiency)  Giải pháp giám sát hiệu quả sản xuất nhà máy là gì? Nhiều nhà sản xuất đang gặp khó khăn trong việc xác định những thất thoát hay chi phí không tối ưu Tổn thất cụ thể kể đến là…

Giám sát hiệu quả lò hơi trong nhà máy

Giám sát hiệu quả lò hơi trong nhà máy là gì? Giải pháp giám sát hiệu quả lò hơi trong nhà máy là giải pháp kiểm soát hiệu quả hoạt động của lò hơi. Kiểm soát các thông số nguyên liệu đốt lò, thông số nước cấp cho lò hơi, thông số người lao động…

iot-1-3

Giám sát hiệu quả sử dụng năng lượng

Giới thiệu về giải pháp giám sát năng lượng hiệu quả trong nhà máy Giám sát năng lượng là hệ thống sử dụng trong nhà máy giúp nhà quản lý đánh giá về sự tiêu thụ điện năng một cách tự động; liên tục và chính xác; từ đó ra quyết định thực hiện điều…

Giám sát xử lý nước thải nhà máy

Giải pháp giám sát xử lý nước thải nhà máy Các thông số hệ thống nước thải cần giám sát Giám sát lưu lượng nước thải theo thời gian thực Giám sát thông số nước thải liên tục các chỉ số quan trọng Giám sát mực nước trong bể chứa, mực nước xả thải…

iot-1-5

Giám sát tình trạng nguyên liệu trong Silo

Giám sát tình trạng nguyên liệu trong silo là gì? Giải pháp giám sát tình trạng nguyên liệu trong silo là giải pháp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, và khối lượng nguyên liệu trong silo chứa với dữ liệu theo thời giam thực. Kiểm soát được chất lượng nguyên liệu với điều kiện bảo

Giám sát hiệu quả sử dụng năng lượng

Giới thiệu về giải pháp giám sát năng lượng hiệu quả trong nhà máy Giám sát năng lượng là hệ thống sử dụng trong nhà máy giúp nhà quản lý đánh giá về sự tiêu thụ điện năng một cách tự động; liên tục và chính xác; từ đó ra quyết định thực hiện điều…

KHÁCH HÀNG

công ty cp

ĐỐI TÁC

đối tácđối tácđối tác
đối tác

webinar